เรียนภาษาที่สิงคโปร์

** อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ SGD1 = 25 บาท**

1. SSTC Institute

Certificate in General English

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม (SGD) ราคารวม (บาท)
1 เดือน 2,059.75 51,494
4 เดือน 7,656.02 191,400
8 เดือน 12,473.79 311,845
12 เดือน 15,909.18 399,730

2. Spring College International

Certificate in English (15 hrs/week)

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม (SGD) ราคารวม (บาท)
3 เดือน 5,276 131,900
6 เดือน 8,207 205,175
12 เดือน 12,744 318,600

3. Spring College International

Certificate in Mandarin (15 hrs/week)

 ระยะเวลาเรียน ราคารวม (SGD) ราคารวม (บาท)
3 เดือน 4,740.10 118,503
6 เดือน 7,992.90 199,823
12 เดือน 12,433.40 310,835

4. LSBF – London School of Business & Finance

Preparation Course of English

  •  Beginners – Advanced Level
 ระยะเวลาเรียน ราคารวม (SGD) ราคารวม (บาท)
1 เดือน 1,440 36,000
2 เดือน 2,247 56,175
6 เดือน 5,700 142,500
8 เดือน 7,600 190,000
10 เดือน 9,000 225,000
12 เดือน 10,800 270,000