วีซ่านักเรียนสหรัฐอเมริกา

วิธีการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา (เอกสารและขั้นตอน)
เพื่อศึกษาต่อ

วีซ่าประเภท F-1 นี้เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าเรียนในสหรัฐอเมริกาตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้วเช่น วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรอื่นๆที่มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Banner-visa-wonderful

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าอเมริกา ประเภทนักเรียน F-1 ดังนี้

1.เอกสารนักเรียน

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้นพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่ายไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )
 • ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือหนังสือรับรองจบเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
 • ใบแสดงผลการเรียน (Official Transcript) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติมและหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขตถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีสำเนามรณะบัตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ ตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • I-20 ตัวจริง นักเรียนต้องเซ็นต์ชื่อใน I -20 ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์  https://studyinthestates.dhs.gov/student-forms?form=Forms_I-20
 • ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่อเมริกา (Offer of Place)
 • ใบสมัคร DS-160 ดูรายละเอียดตามลิ้งค์ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html

2. เอกสารของสปอนเซอร์

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน หรือ Bank Certificate ชื่อจะต้องตรงกับพาสปอร์ต และจะต้องเป็นบัญชีเดียวกับ บุคแบงค์ สมุดบัญชีที่ถือมา ณ สถานทูต
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือนต้องถือเล่มเก่ามาด้วย) *** สมุดบัญชีเล่มจริงให้นำมาในวันสัมภาษณ์ด้วย ***
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)

3. แนะนำเอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์

 • เอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นในด้านการเงิน สังคม และครอบครัวที่มีต่อประเทศของท่าน ที่แสดงได้ว่าท่านจะต้องเดินทางกลับมายังประเทศของท่านหลังจากโครงการศึกษาในสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลง
 • ไม่สามารถใช้สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารยื่นประกอบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านนำใบแจ้งยอดบัญชีจากธนาคารตัวจริงหรือสมุดเงินฝากติดตัวมาแสดงด้วย
 • ในกรณีที่ท่านได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลอื่น ให้ท่านนำหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้ให้การสนับสนุนนั้น (เช่นสูติบัตร) แบบฟอร์มผู้เสียภาษีตัวจริงของผู้สนับสนุน สมุดเงินฝากและ/หรือใบรับรองเงินฝากประจำ
 • เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาที่แสดงถึงความเตรียมพร้อมด้านการศึกษา ตัวอย่างเช่น ใบรับรองผลการศึกษาของโรงเรียน (ควรนำตัวจริงมาแสดง) ที่มีรายละเอียดผลการศึกษาระบุไว้ ใบประกาศนียบัตรยืนยันการผ่านการสอบวัดระดับตามระบบการศึกษาของอังกฤษ(A-levels ฯลฯ)ผลการสอบที่มีมาตรฐาน (SAT, TOEFL ฯลฯ)และประกาศนียบัตรอื่นๆ

หมายเหตุ

วีซ่าที่นักเรียนจะได้รับจะเป็นประเภทวีซ่านักเรียน F-1 ซึ่งมีระยะเวลาสูงสุดที่ทางสถานทูตจะอนุมัติวีซ่านักเรียนให้ คือ 5 ปี แต่ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในอเมริกาได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักได้รับอนุญาตให้อยู่ในอเมริกาได้ตามระยะเวลาเรียนในใบ I-20

ปรึกษาฟรี ! ยื่นวีซ่านักเรียน เรียนต่อต่างประเทศ คลิ๊ก!!

Banner-visa-wonderful

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

แฟกซ์: +66-2-254-1171 on

เว็บไซต์: https://th.usembassy.gov/