วีซ่านักเรียนอังกฤษ

วิธีการขอวีซ่าอังกฤษ (เอกสารและขั้นตอน)
เพื่อศึกษาต่อ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศอังกฤษ โดยสามารถแบ่งประเภทวีซ่าออกตามระยะเวลาเรียนดังนี้

  • Student Visitor Visa (SVV) คือวีซ่าสำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะสั้นเป็นวีซ่าสำหรับผู้ไปเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกิน 11 เดือน
  •  Tier 4 Student Visa เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตร English Pre-sessional ซึ่งบทความนี้จะเน้นที่วีซ่าสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัย หรือ Tier 4 เป็นหลัก

Banner-visa-wonderful
1.เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษประเภท Student Visitor Visa
เอกสารนักเรียน

  • Form ขอวีซ่า Online (https://www.visa4uk.fco.gov.uk/)
  • สำเนาถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย วันที่ออก/วันที่หมดอายุ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรุณาได้จากเว็ปไซต์ของศูนย์ยื่นวีซ่า https://www.gov.uk/study-visit-visa
  • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุวันที่เข้าทำงาน ตำแหน่ง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับภาษาอังกฤษ
  • สมุดบัญชีธนาคารตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
  • หลักฐานที่พัก
  • Visa Letter จากทางสถานบันที่เราลงเรียนไว้
  • Medical Certificate (IOM) ในกรณีที่เรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2.เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษประเภท Tier 4 Student Visa

   เอกสารนักเรียน

  • CAS letter ออกโดยสถาบันที่รับเข้าเรียน
  • Transcript ตัวจริงพร้อมสำเนา1 ใบ
  • Degree Certificate ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนา 1 ใบ
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริงและแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • Passport เล่มปัจจุบัน ตัวจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ใบ และหน้าที่มีประทับการเดินทางเข้าออกประเทศ
  • Book bank ตัวจริงพร้อมสำเนาทุกหน้า
  • Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ใบ
  • หลักฐานรับรองฐานะทางการเงิน( Bank Guarantee) 28 วัน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ใบ
  • English certificate – IELTS ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ใบ
  • หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ใบ
  • ผลตรวจ IOM ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ใบ
  • ค่า Immigration Health Surcharge (IHS)
  • หลักฐานที่พัก , ใบเสร็จค่าที่พัก (ถ้ามี)
  • เอกสารและใบเสร็จที่ใช้ในการสมัครเรียน

เอกสารของสปอนเซอร์

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของสปอนเซอร์ (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชนของสปอนเซอร์
  • สำเนาทะเบียนบ้านของสปอนเซอร์
  • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ: ขอเอกสารหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าของปีปัจจุบัน/หรือปีล่าสุด
  • สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

 

การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ( ไบโอเมตทริกซ์ ) กรุณาได้จากเว็ปไซต์ของศูนย์ยื่นวีซ่า https://www.gov.uk/biometric-residence-permits

หมายเหตุ

คุณควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ในระหว่างช่วงที่ยื่นขอวีซ่ากับก่อนเปิดเรียน รวมทั้งเผื่อเวลาไว้ 1 เดือนก่อนสมัครวีซ่า เพราะคุณต้องรอใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAS) จากทางมหาวิทยาลัย เตรียมหลักฐานการเงิน และใบรับรองผลตรวจวัณโรค จาก IOM เช่น  หากเริ่มเรียน pre-sessional English course ในต้นเดือนกรกฎาคม ดังนั้นคุณควรตอบรับ offer กับทางมหาวิทยาลัย และจ่าย deposit ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ได้ CAS ยื่นสมัครวีซ่าภายในเดือนมิถุนายน สรุปแล้วในการยื่นขอวีซ่าคุณควรมีเวลาเผื่อไว้ราวๆ 3 เดือนก่อนเปิดเรียน ทางศูนย์วีซ่ามีบริการวีซ่าเร่งด่วนหรือ Fast track โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะอนุญาตสำหรับนักเรียนที่ต้องการวีซ่าอย่างเร่งด่วน

ปรึกษาฟรี ! ยื่นวีซ่านักเรียน เรียนต่อต่างประเทศ คลิ๊ก!!

Banner-visa-wonderful
ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อ https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์*
เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์เ
เวลารับผล ตั้งแต่เวลา 15:00 น. – 16:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*
*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต