Home เรียนต่อที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ที่ Spring College International – Singapore

Spring College International (SCI) ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 โดยจดทะเบียนกับSingapore’s Committee for Private Education (CPE) เป็นส่วนหนึ่งของSkillsFuture Singapore (SSG) โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอน มุ่งเน่นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ด้วยคณะครูที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ Spring College International มีทั้งหมด 2 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Jurong East และอีกวิทยาเขตอยู่ที่ Bishan โดยที่ทั้งสองวิทยาเขตตั้งอยู่ในเขตธุรกิจ และอยู่ใกล้กับ MRT Station และรอบล้อมไปด้วยห้องสมุดสาธารณะ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร และสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ

Description

Spring College International (SCI)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 โดยจดทะเบียนกับSingapore’s Committee for Private Education (CPE) เป็นส่วนหนึ่งของSkillsFuture Singapore (SSG) โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอน มุ่งเน่นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ด้วยคณะครูที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ Spring College International มีทั้งหมด 2 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Jurong East และอีกวิทยาเขตอยู่ที่ Bishan โดยที่ทั้งสองวิทยาเขตตั้งอยู่ในเขตธุรกิจ และอยู่ใกล้กับ MRT Station และรอบล้อมไปด้วยห้องสมุดสาธารณะ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร และสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ

นักเรียนที่โรงเรียนนั้นมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง มาเลเซีย ไต้หวัน ลาว พม่า อเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส ฯลฯ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย และยังทำให้เกิดพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็ว อยางไรก็ตามนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามหลักสูตรได้ตามความต้องการ

ที่ตั้ง : Block 135 Jurong Gateway Road, #03-327, Singapore 600135
โทรศัพท์: +65 6896 0880

จุดเด่นของ SCI

  • มีหลักสูตรที่มีคุณภาพให้เลือกเรียนหลากหลาย ครูผู้สอนมีประสบการณ์ มีคุณวุฒิรับรอง
  • ได้รับการรับรองจาก EduTrust Singapore
  • เครื่องมือการเรียนการสอนที่ทันสมัย
  • สถาบันสอน 2 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  • มีนักเรียนจากหลากหลายประเทศ และต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  • สถาบันตั้งอยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าระยะทางประมาณ 5 นาที และใกล้ห้างสรรพสินค้า
  • ใกล้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน
  • สถาบันมีระบบ Internet System Management

บรรยากาศของโรงเรียน

   

   

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรเตรียมสอบ

1.1 Preparatory Course for Admission to Government School (P2-P5 & S1-S3)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนต่างชาติอายุ 7 – 16 ปี ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมของรัฐบาลสิงคโปร์ ที่ได้รับมาตรฐานการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าเรียนแบบทดสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (AEIS) ในชั้นเรียนจะแบ่งออกเป็นในกลุ่มย่อยโดยคุณครูสิงคโปร์ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสิงคโปร์

*AEIS แบบทดสอบการรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบทดสอบการรับเข้าเรียนแบบกลาง ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าร่วมโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สำคัญของสิงคโปร์

Pre-requisites

PLANNED SCHOOL LEVEL MIN AGE MAX AGE
Primary 2 7 9+
Primary 3 8 10+
Primary 4 9 11+
Primary 5 10 12+
Secondary 1 12 14+
Secondary 2 13 15+
Secondary 3 14 16+

ระดับการศึกษา: ระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับการลงทะเบียน
ความสามารถทางภาษา: ผ่านระดับภาษาอังกฤษซึ่งต่ำกว่าระดับการลงทะเบียนหนึ่งระดับ หรือผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ SCI สำหรับระดับการศึกษาที่ลงทะเบียน

ระยะเวลาของหลักสูตร
3 – 6 เดือน – วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ตอนเช้า 09:00 น. – 12:00 น. (บทเรียนภาษาอังกฤษ)
ช่วงบ่าย 13:00 น. – 16:00 น. (วิชาคณิตศาสตร์และบทเรียนภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
3 เดือน 6,500.25 149,505.75
6 เดือน 10,395.05 239,086.15

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGDD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

1.2 Preparatory Course for General Certification of Education (Ordinary Level)

วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบระดับ Cambridge GCE ‘O’ ของประเทศสิงคโปร์เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อได้รับวุฒิการศึกษานี้นักเรียนอาจเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยโพลีเทคนิคท้องถิ่นวิทยาลัยจูเนียร์ท้องถิ่นหรือวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศในประเทศเครือจักรภพหรือสหรัฐอเมริกา

*การสอบวัดระดับ GCE ‘O’ ของสิงคโปร์ – เคมบริดจ์เป็นการประเมินระดับประเทศที่จัดขึ้นร่วมกันและดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบและประเมินสิงคโปร์ (SEAB) และคณะกรรมการสอบเทียบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศสิงคโปร์ ใบรับรองระดับ ‘O’ นั้นเป็นคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเครือจักรภพและในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยโพลีเทคนิคและสถาบันเอกชนในท้องถิ่นนั้นต้องการให้นักเรียนที่คาดหวังจะมีใบรับรองระดับ ‘O’ สำหรับการเข้าเรียน

ข้อกำหนด
อายุ: 15 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา: นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 3 หรือเทียบเท่า
ความสามารถทางภาษา: นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับ SCI

ระยะเวลาของหลักสูตร
12 เดือน – วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 09.00 น. ถึง 16.00 น .
เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  (ภาษาอังกฤษ)
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (วิชาอื่น ๆ)

วิชาที่เปิดสอน
วิชาบังคับ:
– อังกฤษ
– คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
– คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
– วิทยาศาสตร์รวม (ฟิสิกส์และเคมี)

วิชาเลือก *:
– หลักการบัญชี
– ภาษาจีน (วิชาจีนเรียนด้วยตัวเองสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน JC วิชาที่เรียนด้วยตนเองจะต้องเป็นวรรณกรรมในภาษาจีน)
* เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
12 เดือน 16,964.85 390,191.55

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGDD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

1.3 Preparatory Course for General Certification of Education (Advanced Level)

วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการสอบระดับ GCE ‘A’ ในสิงคโปร์ – เคมบริดจ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นที่ยอมรับระดับสากล เมื่อได้รับวุฒิการศึกษานี้ นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศในประเทศเครือจักรภพหรือประเทศสหรัฐอเมริกา

*การสอบวัดระดับ GCE ‘A’ ในสิงคโปร์ – เคมบริดจ์เป็นการประเมินระดับประเทศที่จัดขึ้นร่วมกันและดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบและประเมินสิงคโปร์ (SEAB) และคณะกรรมการสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศสิงคโปร์ ประกาศนียบัตรระดับ ‘A’ นั้นเป็นวุฒิการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเครือจักรภพและในสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมของเราเตรียมผู้สมัครส่วนตัวสำหรับการสอบวัดระดับ A-Level GCE ของสิงคโปร์ – เคมบริดจ์อย่างละเอียดพร้อมบทเรียนที่เข้มข้นทุกวัน เมื่อผ่านหรือได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนักเรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยโพลีเทคนิคหรือมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและสถาบันในต่างประเทศ

ข้อกำหนด
อายุ 17 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา: นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 หรือเทียบเท่าความสามารถทางภาษา: นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับ SCI

ระยะเวลาของหลักสูตร
12 เดือน-วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 09.00 น. ถึง 16.00 น
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  (ภาษาอังกฤษ)
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (วิชาอื่น ๆ)

วิชาที่เปิดสอน
รายวิชา: General paper, Mathematics (H2), Physics (H2), Chemistry (H2),
วิชาเลือก: * *General Studies in Chinese  * Economics (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
* ข้อกำหนดการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลท้องถิ่น: GP, 3 วิชา H2, 1 วิชา H1

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
12 เดือน 21,191.35 487,401.05

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGDD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

1.4 Preparatory Course for IELTS / TOEFL / SAT

– IELTS Preparation Course

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
6 เดือน 8,206.90 188,758.70
12 เดือน 12,743.70 293,105.10

– TOEFL Preparation Course

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
6 เดือน 8,206.90 188,758.70
12 เดือน 12,743.70 293,105.10

– SAT Preparation Course

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
6 เดือน 8,206.90 188,758.70
12 เดือน 12,743.70 293,105.10

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGDD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2. หลักสูตรเรียนภาษา

2.1 Certificate in English Course

วัตถุประสงค์
หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาจีนของนักเรียนพัฒนาทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถตอบสนองความต้องการด้านภาษาเพื่อการศึกษาต่อ หลักสูตรการรับรองมืออาชีพในอนาคต หลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนนานาชาติ

ระยะเวลาของหลักสูตร (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน บทเรียนต่อวัน
Certificate in English Language Course 12 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in English Language Course – Elementary 1 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in English Language Course – Elementary 2 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in English Language Course – Elementary 6 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in English Language Course – Intermediate 1 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in English Language Course – Intermediate 2 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in English Language Course – Intermediate 6 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in English Language Course – Advanced 1 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in English Language Course – Advanced 2 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in English Language Course – Advanced 6 เดือน 3 ชั่วโมง

ข้อกำหนดการรับสมัคร
นักเรียนต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีจึงจะสามารถสมัครหลักสูตรได้
การทดสอบวัดระดับจะต้องกำหนดระดับที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัคร

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
3 เดือน 2,575.10 59,227.30
6 เดือน 8,206.90 188,758.70
12 เดือน 12,743.70 293,105.10

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGDD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2.2 Certificate in Chinese Course

วัตถุประสงค์
หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาจีนของนักเรียนพัฒนาทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถตอบสนองความต้องการด้านภาษาเพื่อการศึกษาต่อ หลักสูตรการรับรองมืออาชีพในอนาคต หลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนนานาชาติ

ระยะเวลาของหลักสูตร (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

หลักสูตร ระยะเวลาเรียน บทเรียนต่อวัน
Certificate in Chinese Language Course 12 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in Chinese Language Course – Elementary 1 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in Chinese Language Course – Elementary 2 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in Chinese Language Course – Elementary 6 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in Chinese Language Course – Intermediate 1 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in Chinese Language Course – Intermediate 2 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in Chinese Language Course – Intermediate 6 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in Chinese Language Course – Advanced 1 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in Chinese Language Course – Advanced 2 3 เดือน 3 ชั่วโมง
Certificate in Chinese Language Course – Advanced 6 เดือน 3 ชั่วโมง

ข้อกำหนดการรับสมัคร
นักเรียนต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีจึงจะสามารถสมัครหลักสูตรได้
การทดสอบวัดระดับจะต้องกำหนดระดับที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัคร

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
3 เดือน 5,275.10 121,327.30
6 เดือน 8,527.90 196,141.70
12 เดือน 12,968.40 298,273.40

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3. หลักสูตร Diploma

3.1 Diploma / Advanced Diploma in Professional Chinese Teaching

3.1.1 Diploma in Professional Chinese Teaching

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสอนภาษาจีนระดับมืออาชีพและยังช่วยให้พวกเขากลายเป็นครูสอนภาษาจีนที่โดดเด่นผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานสากล หลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทฤษฎีการสอนภาษาจีนล่าสุด

ข้อกำหนด
ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา: 9 ปีขึ้นไปของการศึกษาในระบบ (โรงเรียนมัธยม / มัธยมต้นขึ้นไป) หรือผ่านการทดสอบ SCI Entry
ความสามารถทางภาษา: 9 ปีของการเรียนในโรงเรียนภาษาจีนหรือระดับ C ขึ้นไปในระดับ GCE ‘O’ ระดับภาษาจีนหรือผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษา SCI

ระยะเวลาของหลักสูตร
หลักสูตรจะแล้วเสร็จใน 9 เดือน จะมีเวลาเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตารางเรียนจะมีการวางแผนให้เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร

รับรองหลักสูตร
เมื่อสำเร็จหลักสูตรทั้ง 9 วิชาผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดและผ่านการประเมินทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาจีนระดับมืออาชีพโดย SCI

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
9 เดือน 10,764.20 247,576.60

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.1.2 Advanced Diploma in Professional Chinese Teaching

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาจีนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและอาจารย์สอนภาษาจีนในปัจจุบันที่ต้องการยกระดับตนเองและได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนเพื่อให้ผู้สมัครมีทักษะในการสอนภาษาจีนมากขึ้น

ข้อกำหนด
ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา: 9 ปีขึ้นไปของการศึกษาในระบบ (โรงเรียนมัธยม / มัธยมต้นขึ้นไป) หรือผ่านการทดสอบ SCI Entry
ความสามารถทางภาษา: 9 ปีของการเรียนในโรงเรียนภาษาจีนหรือระดับ C ขึ้นไปในระดับ GCE ‘O’ ระดับภาษาจีนหรือผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษา SCI

ระยะเวลาของหลักสูตร
หลักสูตรจะแล้วเสร็จใน 15 เดือน จะมีเวลาเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตารางเรียนจะมีการวางแผนให้เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร

รับรองหลักสูตร
เมื่อจบหลักสูตรทั้ง 15 หลักสูตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดและผ่านการประเมินทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงในใบรับรองการสอนภาษาจีนระดับมืออาชีพโดย SCI

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
15 เดือน 14,252.40 327,805.20

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.2 Diploma / Advanced Diploma in International Business Management

3.2.1 Diploma in International Business Management

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมกำลังผู้เข้าร่วมที่มีความรู้และทักษะในการจัดการการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับทักษะการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมที่ต้องการก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้

ข้อกำหนด
ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา: ได้รับ C6 อย่างน้อยในวิชา 5 GCE ‘O’ ระดับใด ๆ หรืออย่างน้อย 9 ปีของการศึกษาในระบบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน, อินโดนีเซีย, ไทยและญี่ปุ่น) หรือเทียบเท่าหรือผ่านการทดสอบวัดระดับของ SCI
ความสามารถทางภาษา:  ภาษาอังกฤษกับ IELTS 5.5 และสูงกว่า; หรืออย่างน้อย C6 ในภาษาอังกฤษระดับ GCE ‘O’ หรือผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาของ SCI หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาของหลักสูตร
หลักสูตรจะแล้วเสร็จใน 9 เดือน จะมีเวลาเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตารางเรียนจะมีการวางแผนให้เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร

รับรองหลักสูตร
เมื่อจบหลักสูตรทั้ง 9 วิชาผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดและผ่านการประเมินทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในใบรับรองการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศโดย SCI

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
9 เดือน 10,764.20 247,576.60

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.2.2 Advanced Diploma in International Business Management

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมกำลังผู้เข้าร่วมที่มีความรู้และทักษะในการจัดการการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับทักษะการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมที่ต้องการก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาจากอนุปริญญาขั้นสูงในหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมีการติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการในการจัดการธุรกิจ

ข้อกำหนด
ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา: ได้รับ C6 อย่างน้อยในวิชา 5 GCE ‘O’ ระดับใดก็ได้หรือการศึกษาอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 9 ปี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน, อินโดนีเซีย, ไทยและญี่ปุ่น) หรือเทียบเท่าหรือผ่านการทดสอบวัดระดับของ SCI
ความสามารถทางภาษา:  ภาษาอังกฤษกับ IELTS 5.5 และสูงกว่า; หรืออย่างน้อย C6 ในภาษาอังกฤษระดับ GCE O หรือผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาของ SCI หรือเทียบเท่า
อนุปริญญาจาก SCI หรือสถาบันอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่น / ต่างประเทศ (นักเรียนที่มีการศึกษาก่อนหน้านี้จากสถาบันอื่นจะต้องจัดให้)

ระยะเวลาของหลักสูตร
หลักสูตรจะแล้วเสร็จใน 15 เดือน จะมีเวลาเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตารางเรียนจะมีการวางแผนให้เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร

รับรองหลักสูตร
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนหลักสูตรทั้ง 16 หลักสูตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดและผ่านการประเมินทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงในใบรับรองการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศโดย SCI

ระยะเวลาเรียน ราคารวม ($) ราคารวม (บาท)
15 เดือน 14,252.40 327,805.20

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1SGD=23THB / ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน
หมายเหตุ:
อัตรานี้รวม ค่าสมัคร, ค่าเรียน, ค่าเบ็ดเตล็ด, ค่าบริการนักศึกษาต่างชาติ, ค่าวีซ่า // อัตรานี้ไม่รวม ค่าที่พัก, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว


Diploma / Advanced Diploma in Social Media Marketing
Diploma/ Advanced Diploma in Logistics and Operations Management
Diploma/ Advanced Diploma in Hospitality and Tourism Management

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียนได้ที่ We Go Abroad
โทร.02-0960871-2, 085-4845177
Line: @wegoabroad
Instragram: wegoabroad
Facebook: www.facebook.com/wegoabroad