มารู้จักกับ Genuine Temporary Entrant (GTE) เพื่อขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

น้องๆ หลายคนที่มีแผนจะเดินทางไปเรียนต่อออสเตรเลีย อาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่า การขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียนั้นได้ยาก โอกาสที่จะได้วีซ่าน้อย ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมที่สุด ถึงจะมีโอกาสได้วีซ่า วันนี้ ทีมงานวีโกอะบรอด จะมาแนะนำให้รู้จักกับ Genuine Temporary Entrant (GTE) หรือ เกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

Genuine Temporary Entrant (GTE) คือ ผู้สมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียทุกคนจะต้องแสดงตนว่า จะเดินทางมาออสเตรเลียชั่วคราว เพื่อมาศึกษาตามข้อกำหนดของผู้เข้าเมืองชั่วคราว หลังเรียนจบ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตามความต้องการแรงงานของประเทศออสเตรเลีย และสมัครขอวีซ่าถาวร

นักเรียนที่จะไปเรียนต่อออสเตรเลีย จะต้องเขียน Personal Statement หรือจดหมายชี้แจงที่ระบุถึงข้อกำหนดของ GTE ในฐานะผู้สมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย เป็นภาษาอังกฤษ หากไม่สะดวกในการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยศูนย์การแปลที่ได้รับการรับรอง ส่งมาพร้อมกับใบสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย โดยสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย หรือแนบเอกสารแยกต่างหากพร้อมเอกสารประกอบ ขอแนะนำให้แสดงหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในจดหมาย หากข้อความที่ชี้แจงไว้ในจดหมายไม่มีเอกสารประกอบเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของข้อความ จะมีผลต่อการประเมิน GTE

สถานทูตออสเตรเลียจะประเมินสถานการณ์ส่วนบุคคลของนักเรียน โดยจะพิจารณาสถานการณ์โดยรวม ว่าผู้สมัครขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย เป็นผู้สมัครขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศชั่วคราวหรือไม่

การเขียน GTE จะต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง

ก่อนการเรียน

 • ใบรับรองผลการเรียนที่แสดงคุณวุฒิการศึกษา (Transcript)
 • ชื่อของสถาบันการศึกษา
 • ระยะเวลาเรียน
 • ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา

ช่วงว่างที่ไม่ได้เรียนทำงาน

ถ้ามีช่วงว่างเกิน 6 เดือนที่ไม่ได้เรียนหรือทำงาน จะต้องระบุเหตุผลว่า ทำไมถึงไม่ได้เรียนหรือทำงาน และได้ทำอะไรในช่วงระยะเวลานั้น

งานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

 • ระบุงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
 • ชื่อบริษัทที่ทำงาน และที่อยุ่ของบริษัท
 • ระยะเวลาการทำงาน
 • รายละเอียดของตำแหน่งงาน
 • ชื่อและข้อมูลการติดต่อของผู้ที่สามารถอ้างอิงเรื่องการทำงานของผู้สมัครวีซ่า

ความผูกพันของประเทศบ้านเกิด

หลักฐานทางการเงิน ครอบครัว หรือความสัมพันธ์ทางสังคม โดยต้องแสดงว่า ผู้สมัครวีซ่ามีแรงจูงใจที่สำคัญ ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยหลังเรียนจบ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศบ้านเกิด หรือประเทศที่พำนัก

 • เอกสารแสดงการจ้างงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจ เป็นเวลา 12 เดือนก่อนยื่นใบสมัครวีซ่า
 • ข้อเสนอการจ้างงานที่มีศักยภาพ รวมถึงเงินเดือน และผลประโยชน์อื่นๆ หลังจากเรียนจบหลักสูตรที่ออสเตรเลีย
 • การคืนภาษีรายได้ / ใบแจ้งยอดธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

การจ้างงานในประเทศที่สาม

ข้อเสนอการจ้างงานที่มีศักยภาพ รวมถึงเงินเดือน และผลประโยชน์อื่นๆ หลังจากเรียนจบหลักสูตรที่ออสเตรเลีย ให้ข้อมูลและหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในจดหมาย GTE เพื่อช่วยให้สถานทูตเห็นภาพรวมของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่าอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้สถานทูตตัดสินใจเกี่ยวกับการสมัครวีซ่านักเรียน มิฉะนั้น อาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้การพิจารณาวีซ่าล่าช้า

การพิจารณาจดหมาย GTE

ข้อกำหนดของ GTE นั้น ใช้เพื่อให้แน่ใจว่า การขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียตรงตามจุดประสงค์ของการเรียน ไม่ใช่เป็นวิธีในการรักษาสถานภาพเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังช่วยระบุผู้สมัครที่ใช้โปรแกรมวีซ่านักเรียน เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการต้องการศึกษาที่ออสเตรเลีย

สถานการณ์ในประเทศของผู้สมัครวีซ่า

สถานทูตจะพิจารณาจาก

 • เหตุผลที่ไม่เรียนในประเทศ หรือภูมิภาคของผู้สมัครวีซ่า หากมีหลักสูตรที่คล้ายกัน
 • ความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครวีซ่า ที่สนับสนุนความตั้งใจที่จะกลับมาหลังจากเรียนจบ
 • สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
 • ภาระผูกพันทางทหาร
 • ความไม่สงบทางการเมืองและทางสังคม ในประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครวีซ่า

สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในออสเตรเลีย

สถานทูตจะพิจารณาจาก

 • ความเชื่อมโยงกับออสเตรเลีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่จะอยู่ในออสเตรเลีย
 • ระดับความรู้ของหลักสูตร และสถาบันการศึกษาที่ต้องการเรียน
 • ประวัติการเรียนก่อนหน้า และคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า
 • การวางแผนและเตรียมการที่อยู่อาศัยในออสเตรเลีย
 • ความมั่นคงทางการเงิน

คุณค่าของหลักสูตรที่มีผลต่ออนาคตของผู้สมัครวีซ่า

สถานทูตจะพิจารณาจาก

 • หลักสูตรนั้น สอดคล้องกับระดับการศึกษาปัจจุบันของผู้สมัครวีซ่า
 • หลักสูตรนั้น เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในอดีต หรืองานที่เสนอในอนาคตในประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครวีซ่า หรือประเทศที่สาม
 • เงินเดือนที่คาดหวัง และผลประโยชน์อื่นๆ ในประเทศบ้านเกิดของผู้สมัครวีซ่า หรือประเทศที่สาม ที่ได้รับสอดคล้องกับคุณสมบัติหลังจากจบหลักสูตรการเรียนที่ออสเตรเลีย

ประวัติการเดินทางเข้าเมือง (Immigration History)

สถานทูตจะพิจารณาจาก

 • การยื่นขอวีซ่าครั้งก่อนสำหรับออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น ๆ
 • การปฏิเสธวีซ่าหรือการยกเลิกวีซ่า

หากเป็นผู้เยาว์ สถานทูตจะพิจารณาความตั้งใจของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

น้องๆ พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่า Genuine Temporary Entrant (GTE) เพื่อขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย คืออะไร และการเขียนจดหมายเพื่อสมัครขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียจะต้องระบุอะไรในจดหมายบ้าง และสถานทูตจะพิจารณาจากอะไรบ้าง หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ที่ต้องการจะไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย

หากต้องการสมัครเรียนที่ออสเตรเลีย หรือต้องการสมัครขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถสอบถามข้อมูลกับทีมงานวีโกอะบรอดได้ค่ะ

เรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871, 086-3064102
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE