วิธีการขอวีซ่านิวซีแลนด์ (เอกสารและขั้นตอน)
เพื่อศึกษาต่อ

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนิวซีแลนด์ โดยสามารถแบ่งประเภทวีซ่าออกตามระยะเวลาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวที่นิวซีแลนด์ หรือเรียนต่อนิวซีแลนด์ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
 • วีซ่านักเรียน สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อนิวซีแลนด์ระยะเวลา เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป

ผู้สมัครวีซ่าต้องยื่นเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องดังระบุต่อไปนี้ เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการรับและดำเนินการพิจารณาใบสมัครได้ทันที ทั้งนี้ใบสมัครอาจล่าช้าได้หากไม่ยื่นเอกสารตามที่ระบุ

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน มีดังต่อไปนี้

ใบสมัคร ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012) พร้อมกับติดรูปถ่ายสี ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย

ค่าสมัครวีซ่า (รวมถึงค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VAC)

ค่าสมัครวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการและจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลการพิจารณาวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่

กรุณาตรวจสอบค่าสมัครวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าของศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VAC ได้จากเว็ปไซต์ของ TTS ที่  https://www.ttsnzvisa.com

หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง และสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้องที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่คุณตั้งใจจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์

หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา (Letter of Offer) หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลาเรียน สำหรับนักเรียนที่มีหนังสือตอบรับแบบมีเงื่อนไขจะต้องยื่นหลักฐานว่าได้ผ่านเงื่อนไขเหล่านั้นแล้ว หรือยื่นหนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ปราศจากเงื่อนไขมาประกอบ

สิทธิการทำงานเต็มเวลา นักเรียนที่มีสิทธิทำงานเต็มเวลาจะต้องแนบหลักฐานที่แสดงช่วงระยะเวลาวันหยุดและจำนวนเครดิตของโปรแกรมที่เรียน (จากสถาบันการศึกษา) มาพร้อมกับใบสมัครวีซ่านักเรียนด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้อาจจะอยู่ในใบรับเข้าเรียน (Offer of Place/Confirmation of Enrolment) หรืออาจจะเป็นเอกสารแยกต่างหากก็ได้

หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์

สถานภาพทางการเงิน

 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าเรียนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่น้อยกว่า N$1,250 ต่อเดือน หรือ N$15,000 ต่อปี ซึ่งหลักฐานนี้ควรอยู่ในรูปของรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร หรือ สมุดบัญชีออมทรัพย์ตัวจริงที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
 • หนังสือรับรองจากนายจ้างของผู้ปกครองหรือจากนายจ้างของผู้ที่รับผิดชอบสนับสนุนด้านการเงินของนักเรียน เอกสารดังกล่าวควรระบุรายได้ต่อปี(รวมโบนัส) ระยะเวลาการทำงาน และตำแหน่ง อีกทั้งต้องมีหัวจดหมายบริษัท ตราประทับบริษัท และลายมือชื่อของเจ้าของบริษัทหรือของผู้มีอำนาจลงนามจากแผนกทรัพยากรบุคคล หากผู้สนับสนุนด้านการเงินของนักเรียนประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องยื่นใบจดทะเบียนบริษัทแสดงความเป็นเจ้าของรวมถึงหนังสือรับรองการเงินของบริษัทด้วย

ประวัติการเรียน หรือ ประวัติการทำงานทั้งหมด

 • หลักฐานประวัติการศึกษา หรือ ประวัติการทำงาน อาทิ ใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน และ ประวัติการทำงาน หรือ
 • ประวัติการทำงานควรระบุระยะเวลาทำงานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของอดีตนายจ้าง โดยข้อมูลเหล่านี้ควรระบุอยู่ในหนังสือนำ

หนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครอง เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาประกอบด้วย

ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพผ่านมาตรฐานสุขภาพที่กำหนด

 • นักเรียนต่างชาติ (International fee paying students) ที่เรียนมากกว่า 6 เดือนต้องตรวจเอ็กซ์เรย์ปอดที่โรงพยาบาลตามสถานทูตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มจากสถานทูต (INZ1096) เท่านั้น
 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตรเกินกว่า 12 เดือน ต้องกรอกฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)

ทั้งนี้ทางสถานทูตนิวซีแลนด์อาจขอให้นักเรียนต่างชาติยื่นแบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096) หากพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นในการประเมินว่าผู้สมัครมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

 • หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีไม่จำเป็นต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์
 • ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องกรอกโดยแพทย์ที่ทางสำนักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor)
 • ผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรครวมแล้วเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า (ในระยะ 5 ปีก่อนยื่นใบสมัคร)จำเป็นจะต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์

รายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้

กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม (Bangkok Nursing Home Hospital), โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok General Hospital) และ International Organization for Migration (IOM)
เชียงใหม่: โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (Chiangmai Ram Hospital)
ภูเก็ต: โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต (Wellness Center, Bangkok Hospital-Phuket)
อุดรธานี: โรงพยาบาลเอกอุดร (Aek Udon International Hospital)

ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม

 • ผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือนจะต้องยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศที่พำนัก และประเทศที่ท่านเคยอาศัยเกินกว่า 5 ปีตั้งแต่ท่านมีอายุครบ 17 ปี

หมายเหตุ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร รวมถึงประทับตรารับรองเอกสารแปลของเอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ

สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้ 

การยื่นใบสมัคร

สามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์ 140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10550
โทรศัพท์: +66 2 236 7138
อีเมล: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็ปไซต์: https://www.ttsnzvisa.com

เวลาทำการ

เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.
การติดต่อทางโทรศัพท์ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.

 

ระยะเวลาพิจารณา

ประมาณ 10 วันทำการ กรุณาตรวจสอบจากเว็ปไซต์ของ TTS ที่ https://www.ttsnzvisa.com
หรือเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/

error: Content is protected !!