Home มัธยมอเมริกา เรียนต่อมัธยมอเมริกา North Yarmouth Academy (Boarding School)

เรียนต่อมัธยมอเมริกา North Yarmouth Academy (Boarding School)

North Yarmouth Academy (Boarding School) เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดสอนนักเรียนในระดับเกรด 5 – 12 โรงเรียนมีโครงสร้างโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนและมีความคาด หวังสูงในตัวนักเรียนที่ให้เห็นคุณค่าของความเคารพซึ่งกันและกัน ความไว้ใจซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกัน 

North Yarmouth Academy (Boarding School)

North Yarmouth Academy (Boarding School) เรียนต่อโรงเรียนประจำที่ประเทศอเมริกา
North Yarmouth Academy (Boarding School)
Bringing Out the Best

North Yarmouth Academy (Boarding School) เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดสอนนักเรียนในระดับเกรด 5 – 12 โรงเรียนมีโครงสร้างโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนและมีความคาด หวังสูงในตัวนักเรียนที่ให้เห็นคุณค่าของความเคารพซึ่งกันและกัน ความไว้ใจซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกัน 

North Yarmouth Academy ช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในเรื่อง
1.การแก้ปัญหาทักษะที่มาจากการวิเคราะห์เสียงและความคิดเชิงสร้างสรรค์
2.ความซับซ้อนในเรื่องของการเขียน การพูดและการแสดงออกทางศิลปะ
3.การเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมทางกีฬา การทำงานเป็นทีมและความร่วมกัน
4.ความเชื่อมั่นในตนเองและเคารพตนเองผ่านประสบการณ์มากมายที่อยู่นอกเหนือจากภายในห้องเรียน

ที่ตั้ง: Yarmouth, Maine, United States
ประเภทโรงเรียน: โรงเรียนเอกชน
จำนวนนักเรียน: มีนักเรียนประมาณ 329 คน ในจำนวนนี้มี 10% เป็นนักเรียนต่างชาติ
สัดส่วนครู ต่อ นักเรียน: นักเรียน 8 คน ต่อครู 1 คน

*มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษ สอนเสริมสำหรับนักเรียนที่ภาษายังไม่ดีนัก
การเดินทางไปสนามบิน: ใช้สนามบิน Portland International Airport (PDX)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

1.มีอายุระหว่าง 13-19 ปี
2.มีผลการเรียนอยู่ในระดับ Bหรือมากกว่านั้น
3.นักเรียนต้องมีคะแนน SLEP 50 คะแนนขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย (กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

1.ค่าเล่าเรียน
2.ค่าหอพัก
3.ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน/ภาษีนักเรียนต่างประเทศ
4.ค่าสมัคร
5.ค่ารับส่งไป-กลับยังสนามบิน

ด้านวิชาการ

ความ คาดหวังทางด้านวิชาการในระดับที่สูงจะทำให้นักเรียนนั้นตั้งใจเรียนอย่าง หนักเพื่อผลสำเร็จข้างหน้า ซึ่งโรงเรียนขอมุ่งเน้นในหลักสูตรสำคัญเพื่อความรู้สำคัญตั้งแต่อายุยังน้อย จากนั้นก็จะพัฒนาไปในระดับขั้นสูงในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และทักษะทางภาษาที่จะปูทางเพื่อความสำเร็จในอนาคต

ที่อยู่ติดต่อ

148 Main StreetYarmouth. Maine 04096 โทร.(207) 846-9051

เรียนต่อมัธยม ที่ประเทศอเมริกา กับ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

error: Content is protected !!