Home มัธยมอเมริกา โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

American Students เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย เรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี เรียนจริงๆ ในทุกรายวิชา นักเรียน ได้เล่นกีฬา และทำกิจกรรมต่างๆ เหมือนกับนักเรียนอเมริกันทุกประการ และได้รับประกาศนียบัตร หลังจากจบการศึกษา โดยนักเรียนสามารถเลือกเมืองที่ต้องการเรียนได้ ต่างจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบ J-1

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา

นักเรียนแลกแปลี่ยน

F-1 Basic Public High School Program

เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย เรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี เรียนจริงๆ ในทุกรายวิชา นักเรียน ได้เล่นกีฬา และทำกิจกรรมต่างๆ เหมือนกับนักเรียนอเมริกันทุกประการ และได้รับประกาศนียบัตร หลังจากจบการศึกษา โดยนักเรียนสามารถเลือกเมืองที่ต้องการเรียนได้ ต่างจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบ J-1

ความแตกต่างของโครงการ F-1 นักเรียนแลกเปลี่ยน F-1 Public High School Programและ J-1 Exchange

 • นักเรียน F1 การันตีว่าได้ที่เรียนแน่ แต่ J-1อาจจะไม่ได้
 • นักเรียน F1 เริ่มเรียน เดือนมกราคมได้ แต่ J-1 ไม่ได้
 • นักเรียน F1 เล่นกีฬา ทำกิจกรรม และเลือกวิชาเรียนได้ แต่ J-1 ไม่ได้
 • นักเรียน F1 ได้รับความช่วยเหลือในด้านภาษาอังกฤษ แต่ J-1 ไม่ได้
 • นักเรียน F1 สามารถส่งใบสมัครล่าช้าได้ แต่ J-1 ไม่ได้
 • นักเรียน F1 ได้รับ High School Diploma เรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ แต่ J-1 ไม่ได้

จุดเด่นของโครงการ

 1. เรียนวิชาต่างๆ เหมือนกับนักเรียนอเมริกันทุกอย่าง และได้ High School Diploma (ถ้าเข้าเรียนเกรด 12)
 2. ได้รับทรานสคริป และสามารถสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นที่ ยอมรับได้ทั่วโลก
 3. นักเรียนสามารถเข้าร่วมเล่นกีฬา หรือ กิจกรรมนอกเวลาเรียนได้
  ไม่มีข้อจำกัด
 4. บ้านพักโฮมสเตย์ได้รับค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน ไม่ใช่บ้านอาสาสมัคร
 5. สามารถเริ่มเรียนได้ทั้ง 2 เทอม คือ ในเดือนสิงหาคม หรือ มกราคม

บ้านพักโฮมสเตย์

บ้านพักโฮมสเตย์ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เหมาะกับนักเรียนมากที่สุด และได้รับการตรวจสอบตลอดเวลาที่นักเรียนพักอยู่ บ้านพักโฮมสเตย์มีความต้องการที่จะช่วยเหลือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ที่ ดีในการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • อายุระหว่าง 15-17 ปี กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ปี  2.00 ขึ้นไป
 • สอบ SLEP Test ได้ 45 ขึ้นไป (ระดับ Intermediate)
 • มีความรับผิดชอบในการเรียนและดูแลตัวเองได้
 • ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ

1 ปี (หลังจากเรียนจบ 1 ปีแล้ว สามารถเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนของอเมริกาได้)

การสมัคร

กรอกใบสมัคร พร้อมจ่ายค่าสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ดังรายละเอียดด้านล่าง

กำหนดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม สำหรับเทอม Fall (เปิดเรียนสิงหาคม) และ 15 พฤศจิกายน สำหรับเทอม Spring (เปิดเรียนมกราคม)
หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด 20 คนต่อเทอมเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครเข้าโครงการ

 • กรอกใบสมัครโครงการ
 • ผลการเรียน 3 ปี ย้อนหลัง [Transcript in English]
 • ผลการสอบ SLEP Test มากกว่า 45 คะแนน  [หากไม่มีผลสอบมาก่อน มีค่าสอบ 300 บาท]
 • จดหมายแนะนำตัวเอง Personal Statement Letter
 • จดหมายแนะนำจากโรงเรียน Recommendation Letter
 • ค่าสมัคร 10,000 บาท [ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ]

การรับนักเรียนเข้าโครงการ พิจารณาจาก

1.      วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการเรียนของนักเรียน
2.      ผลการเรียนที่ผ่านมา
3.      ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน
4.      ความรับผิดชอบ ความสนใจในการเรียน (จากผลการสัมภาษณ์)

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายตลอดปี 13,450 เหรียญ หรือ ประมาณ 443,850 บาท
หมายเหตุ : คิดที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญ เท่ากับ 33  บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ รวม

 • การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกา
 • การจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์
 • ค่าบ้านพักโฮมสเตย์ พร้อมอาหารเช้าและเย็นในวันธรรมดา และอาหาร 3 มื้อในวันหยุด
 • Guardianship และ Supervision
 • เอกสารประกอบการขอวีซ่า
 • รถรับที่สนามบิน

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม

 • ค่าสมัครเข้าโครงการ 10,000 บาท
 • ค่าประกันสุขภาพ 700 เหรียญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าขอวีซ่าประเภท F-1

ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

การจ่ายค่าเรียน

แบ่งเป็น 3 ครั้งดังนี้

1.      จ่ายค่าสมัคร ( Non Refundable)
2.      จ่ายค่าเรียนทั้งหมด 50% ก่อนได้รับ I-20
3.      จ่ายค่าเรียนส่วนที่เหลือ 50% หลังจากวีซ่าผ่าน

error: Content is protected !!