การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ Post-Study Work Visa)

นักเรียนนักศึกษานานาชาติ

มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวีซ่าการทำงานหลังจบการศึกษา (Post-study work visa) ที่ประเทศนิวซีแลนด์

รัฐบาลนิวซีแลนด์กำลังทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิการทำงานหลังจบการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษานานาชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ได้ในปลายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ให้ความมั่นใจว่าเส้นทางหลังจากที่จบการศึกษาจะให้ประโยชน์แก่ทั้งนักเรียนนักศึกษานานาชาติและนายจ้างงาน โดยการสนับสนุนด้านทักษะและคุณวุฒิที่ นิวซีแลนด์ต้องการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่ท่านอาจจะได้รับ

ผู้ยื่นขอวีซ่าใหม่

ตารางต่อไปนี้จะใช้กรณีที่ท่าน ไม่ ถือวีซ่านักเรียนและการยื่นขอวีซ่าของท่านยังไม่ได้รับการตอบรับเพื่อดำเนินการพิจารณาโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์ (Immigration New Zealand)

หากท่านกำลังวางแผนไปศึกษาเพื่อรับวุฒิดังต่อไปนี้ และ หลังจากที่ท่านจบการศึกษา ท่านอาจมีสิทธิดังนี้
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า (Level 7) ท่านกำลังศึกษาในวุฒินั้นๆ ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย 30 สัปดาห์ วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา (open post-study work visa)    นาน 3 ปี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(Graduate Diploma) (Level 7)
ท่านกำลังศึกษาในวุฒินั้นๆ
ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย
30 สัปดาห์
วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา นาน  1 ปี ในกรณีทีท่านศึกษาอยู่ใน
เมืองโอ๊คแลนด์ และได้เพิมอีก 1 ปีหากท่านทำงานเพื่อการใช้ไปประกอบการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน วิชาชีพหรือทางการค้าหรือวีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษานาน 2 ปี
ในกรณีทีท่านทำการศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ ไม่ได้อยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์
(ไม่รวมถึงการเรียนแบบทางไกล)*
Diploma, Certificate (Level 7) ท่านกำลังศึกษาในวุฒินั้นๆ
ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย
30 สัปดาห์
วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา นาน  1ปี ในกรณีทีท่านศึกษาอยู่ใน
เมืองโอ๊คแลนด์
หรือวีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษนาน 2 ปี ในกรณีทีท่านทำการศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ ไม่ได้อยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์
*(ไม่รวมถึงการเรียนแบบทางไกล)*
วุฒิการศึกษาใน
Level 4 – 6
จำนวน 1 วุฒิการศึกษา
ในระหว่างเวลา 2 ปี
ท่านกำลังศึกษาในวุฒินั้นๆ
ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย
60 สัปดาห์
วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา นาน  1ปี ในกรณีทีท่านศึกษาอยู่ใน
เมืองโอ๊คแลนด์
หรือวีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษนาน 2 ปี ในกรณีทีท่านทำการศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ ไม่ได้อยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์
*(ไม่รวมถึงการเรียนแบบทางไกล)*
วุฒิการศึกษาใน
Level 4 – 6
จำนวน 2 วุฒิการศึกษา
ท่านกำลังศึกษาในแต่ละวุฒิ
ในนิวซีแลนด์มานานอย่างน้อย
30 สัปดาห์ (รวม 60สัปดาห์)
และคุณวุฒิที่สองมีระดับสูกว่า
วุฒิแรก
วีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา นาน  1ปี ในกรณีทีท่านศึกษาอยู่ใน
เมืองโอ๊คแลนด์
หรือวีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษนาน 2 ปี ในกรณีทีท่านทำการศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ ไม่ได้อยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์
*(ไม่รวมถึงการเรียนแบบทางไกล)*

* เพื่อให้ได้คุณสมบัติดังกล่าวนี้
ท่านต้องจบการศึกษาในวุฒิของท่านภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  หากท่านจบการศึกษาในวุฒิของท่านหลังจากวันดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิได้รับวีซ่าทำงานได้ทั่วไปหลังจบการศึกษา นาน 1 ปี และเพิ่มอีก 1 ปีหากท่านจบการศึกษาในวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต(Graduate Diploma) และเป็นการทำงานเพือการใช้ไปประกอบการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานวิชาชีพหรือทางการค้า 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2565 นักเรียนนักศึกษานานาชาติที่จบการศึกษาใน Level 4 – 6 หรือหลังจากที่ได้ศึกษามานาน 2 ปี หรือวุฒิLevel 7 แบบไม่ใช่เพื่อปริญญา ท่านอาจจะมีสิทธิได้รับวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา นาน 1 ปี และหากท่านจบการศึกษาในคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต และท่านอาจจะมีสิทธิได้รับวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เพิมอีก 1 ปี หากใช้ไปประกอบการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานวิชาชีพหรือทางการค้า

นักเรียนนักศึกษาทีจบในคุณวุฒิแบบปริญญา ระดับ 7 หรือสูงกว่า จะยังคงมีสิทธิได้รับวีซ่าทำงานหลังจบการ
ศึกษา นาน 3 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.immigration.govt.nz

สนใจสอบถามข้อมูลเรียนต่อนิวซีแลนด์ได้ที่ We Go Abroad
📲 Add Line: @wegoabroad หรือคลิก http://bit.ly/2JNl3p7
📞 Call center. 02-0960871-2 , 085-4845177
🌐 www.wegoabroad.com

SHARE